GRATIS VERZENDING VANAF 60 EURO

Privacyverklaring

Privacyverklaring

DO-OURO

Website:
do-ouro.nl

E-mailadres:
info@do-ouro.nl

KvK-nummer:
78205743

DO-OURO gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. Vastleggen en verwerking van gegevens

DO-OURO bewaart en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door de klant worden opgegeven of waarvan bij opgave door derden duidelijk is dat ze aan Studio Context worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

 

 1. Klantgegevens

DO-OURO slaat klantgegevens op die voor de afwikkeling van de opdracht noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan NAW-gegevens. Andere persoonlijke gegevens worden niet verwerkt en alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf bewust aan DO-OURO zijn verstrekt.

 

 1. De grondslag(en) voor het verwerken van de persoonsgegevens

De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en NAW zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht die met de opdrachtgever is aangegaan. NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingdienst.

 

 1. Bewaren van gegevens

DO-OURO bewaart klantgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De bewaringstermijn(en) zijn: 

 • De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
 • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht worden na 2 jaar verwijderd.

 

 1. E-mail

Als een potentiële klant een contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang het nodig is om de vraag volledig te beantwoorden en af te handelen. Wordt een potentiële klant opdrachtgever dan worden de gegevens langer bewaard.

 

 1. Social mediakanalen

DO-OURO maakt gebruik van social mediakanalen en een website. Ook deze online mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 

 1. Verstrekken van gegevens aan derden

DO-OURO zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een opdrachtovereenkomst, levering van goederen of wanneer dit wettelijk verplicht is.

 

 1. De rechten van de klant

De opdrachtgever heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te minimaliseren, te laten verwijderen of te laten transporteren naar een ander bedrijf. Ook heeft de opdrachtgever het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van deze gegevens.

 

 1. Beveiliging van gegevens

DO-OURO neemt de bescherming van klantgegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

 1. Klachten

Heeft u een klacht of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op via info@do-ouro.nl. Een klacht kan worden ingediend bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 juni 2020.